USLUGE

 
1. Usluge revizije
2. Usluge s područja financija i računovodstva; knjigovodstva
3. Usluge financijskih analiza i kontrola
4. Usluge poreznog i ostalog poslovnog savjetovanja
5. Usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza
6. Usluge vještačenja
7. Usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata

       

USLUGE REVIZIJE

– Revizija temeljnih financijskih izvještaja
– Posebne revizije
– Due diligence

Zakonska revizija temeljnih financijskih izvještaja
Postupkom ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja, podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, dajemo stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja, imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika, sukladno Međunarodnim ili Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

U pravilu revizija obuhvaća:
• prethodni postupak
• postupke ispitivanja valjanosti poslovanja u tekućoj godini
• završni postupak revizije s konačnim izvješćem

Posebne revizije
• određene su zakonom, a mogu se tražiti i po želji klijenta

Revizija povećanja i smanjenja temeljnog kapitala
• određena Zakonom o trgovačkim društvima

Revizija pripajanja, spajanja i odvajanja
• određena Zakonom o trgovačkim društvima

Skraćena revizija

 • Revizije IPA projekata
 • Ostalo
 • Due diligence (dubinsko snimanje)

Procjena nekog subjekta s komercijalnog, pravnog i financijskog stajališta, uz svrhu predočenja potencijalnog rizika, simulacija budućeg poslovanja (izrada feasibility studija ili poslovnih planova)

POREZNO I RAČUNOVODSTVENO SAVJETOVANJE

Praćenje promjena poreznih propisa i davanje mišljenja o upitima porezne tematike (Porez na dobit, PDV, Porez na dohodak)

 • Analiza dijela ili cjelokupnog poslovanja s procjenom poreznih rizika
 • Savjetovanje, sukladno poreznim propisima, radi smanjenja odnosno optimalizacije porezne obveze
 • Ocjena ili izrada računovodstvenih politika te kreiranje poslovnih procesa prema potrebama društva
 • Pomoć u postavci ispravnog knjiženja pojedinih poslovnih događaja

USLUGE S PODRUČJA FINANCIJA I RAČUNOVODSTVA

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge

 • ustroj i vođenje poslovnih knjiga (dnevnik, glavna knjiga, knjige ulaznih i izlaznih računa)
 • ustroj i vođenje poslovnih evidencija (nematerijalnih i materijalnih ulaganja, salda konti dobavljača i kupaca, analitika plaća i poreznih kartica zaposlenika)
 • ostale usluge računovodstva (izrada računskog plana, kontiranje, izrada temeljnica za knjiženje, knjiženja i dr.)
 • obračun amortizacije i drugi izračuni potrebni za izradu financijskih izvještaja
 • obračun poreza, doprinosa, članarina i drugih davanja, u propisanim rokovima
 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitka te drugih izvještaja) u propisanim rokovima
 • dostavljanje propisanih izvještaja Državnom uredu za statistiku i ostalih izvještaja te dostavljanja istih tijelima državnog nadzora, u propisanim rokovima

Obračun plaća i izrada popratne dokumentacije

 • obračun plaća (dodataka, naknada, refundacija, regresa, ostalih primanja)
 • izrada isplatnih lista i naloga za doznaku zaposlenicima te naloga za poreze i doprinose
 • otvaranje i vođenje poreznih kartica zaposlenicima
 • popunjavanje i dostava potrebnih obrazaca (JOPPD obrasci) prema Poreznoj upravi
 • prijava, odjava te upis promjena zaposlenika na HZMO, HZZO

Drugi obračuni

 • obračun putnih naloga, loko vožnji, obračun dnevnica, terenskog dodatka, troškova prijevoza i sl. prema nalozima klijenta,
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, naknada članovima upravnih / nadzornih odbora – prema nalozima klijenta